Status
Budo instituut Kiryoku is een stichting voor recreatie en sport.

Bevoegdheden.
Budo instituut Kiryoku heeft een administratieve taak en treedt op, daarvoor zover noodzakelijk, als gemachtigde voor en namens de bij het instituut werkzaam zijnde leerkrachten en ondernemers.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via een inschrijfformulier. Deze kunt u aanvragen bij de judo leraar(es).

Duur en beëindiging
Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met Budo instituut Kiryoku. Men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor de minimale duur van zes (6) cursus- maanden. Het is mogelijk om viermaal per jaar het lidmaatschap te beëindigen. De vaste uitstapdata zijn 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Tevens dient het opzegformulier uiterlijk 1 kalendermaand voor het verstrijken van de opzegdata ingeleverd te zijn bij de administratie van Budo instituut Kiryoku.

Prijs- en prijswijzigingen

  1. Het inschrijfgeld bedraagt € 20,-. Het inschrijfgeld is eenmalig.
  2. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
  3. Eventuele prijsverhogingen worden door de Budo instituut Kiryoku 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

Tussentijdse wijzigingen
Het instituut kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Het instituut zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

Betalingen
Alleen door middel van automatische bank- of giromachtiging bij vooruitbetaling aan Budo instituut Kiryoku. Bij een terugboeking zal er geen rekening worden verzonden maar slechts eenmaal een herinnering, verhoogd met € 5,- administratiekosten. Bij de eerste incasso wordt automatisch afgeboekt: het inschrijfgeld plus het lidmaatschapsgeld van de lopende maand of kwartaal. Geïncasseerde bedragen kunnen door de cursist binnen 56 dagen terug worden geboekt.

Herinnering – incasso
Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn zoals in een verzonden herinnering vermeld, gaat de vordering ter incasso. Het cursusgeld over de lopende periode is ineens opvorderbaar verhoogd met de incassokosten. Administratiekosten, 1% rente per achterstallige cursusmaand en de eventuele buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de inning komen voor rekening van de cursist, ouder, verzorger/ster of vertegenwoordiger. Alle met de incasso van lesgeld gemoeide kosten (met inbegrip van de

buitengerechtelijke kosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokostenbedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-. Alles exclusief omzetbelasting. Tevens zijn na het verstrijken van de in de vermelde herinnering gestelde termijn bij niet-betaling alle reeds en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar.

Verantwoordelijkheid
Personen die de cursusovereenkomst voor minderjarige aangaan, ongeacht in welke functie of hoedanigheid, zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor de financiële consequenties verbonden aan de cursusperiode en het in deze overeenkomst daaraan gestelde.

Aansprakelijkheid & eigen risico
Alle cursussen zijn voor eigen risico. De leerkrachten, ondernemers en Budo instituut Kiryoku zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of ongevallen die de leden eventueel zouden kunnen overkomen.

Zon- en feestdagen/ vakanties
Tijdens de schoolvakanties komen de lessen te vervallen.

Wangedrag
Cursisten die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de leerkrachten, ondernemers en/of Budo instituut Kiryoku in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot het instituut worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen.

Reglement van orde
A) Het minimale aantal deelnemers per les is 4 personen.
B) Het is verboden om in Budo instituut Kiryoku te roken.
C) Alle cursisten dragen zorg om tijdens hun lessen gekleed in schone sportkleding, een rein lichaam en verzorgde haardracht in het instituut aanwezig te zijn.
D) Uitgezonderd in de kantine, kantoor en de kleedkamers is het verboden in alle andere afdelingen schoeisel te dragen, anders dan voorgeschreven.
E) Cursisten hebben zich binnen en buiten Budo instituut Kiryoku te gedragen als waardige sportleden, zich niet in te laten met aangelegenheden die hun goede naam en eer, of die van Budo instituut Kiryoku, de leerkrachten en ondernemers kunnen schaden.
F) Het is de cursist in het voormelde instituut verboden een andere sportkleding, ontwerp of uitmonstering te dragen dan is voorgeschreven of in het algemeen gebruikelijk is.
G) Aan- en afmeldingen geschieden niet tijdens de lessen en trainingen bij de leerkrachten, maar alleen uitsluitend centraal op de gebruikelijke dagen en tijden in het instituut. Echter wel schriftelijk.
H) cursisten dienen wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Budo instituut Kiryoku mede te delen.

Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.